Sunday, September 02, 2012

我想做的不只是朋友

你身邊的女人總是美麗 
你追逐的愛情總是遊戲
在你的眼裡
我是你可以對飲言歡的朋友
你從不吝嗇催促我分享你的快樂

你開心的時候總是揮霍 
你失意的片刻總是沉默
在你的眼裡      
我是你可以依靠傾吐的朋友
你從不忘記提醒我分擔你的寂寞

你從不知道我想做的不只是朋友
還想有那麼一點點溫柔的嬌縱
你從不知道我想做的不只是朋友
還想有那麼一點點自私的佔有

想做你不變的戀人 
想做你一世的牽掛
想做你不只是朋友

No comments:

Post a Comment

Thanks for commenting, I will reply you shortly. :)